تبلیغات
مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت - فعالیتهای پژوهشی دکتر فولادمند

فعالیتهای پژوهشی دکتر فولادمند

دوشنبه 5 شهریور 1386  10:08

نوع مطلب :اساتید ،

مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های ISI

1-      Fooladmand, H. R., and A. R. Sepaskhah. 2004. Economic analysis for the production of four grape cultivars using microcatchment water harvesting systems in Iran. Journal of Arid Environments. 58: 525 –533.

2-      Fooladmand, H. R., and A. R. Sepaskhah. 2006. Improved estimation of the soil particle-size distribution from textural data. Biosystems Engineering. 94: 133-138.

3-      Fooladmand, H. R., and A. R. Sepaskhah. 2006. Probabilistic determination of microcatchment area for  rain-fed tree cultures. Iranian Journal of Science and Technology. 30(B4): 517-526.

4-      Sepaskhah, A. R., and H. R. Fooladmand. 2004. A computer model for design of microcatchment water harvesting systems for rain-fed vineyard. Agricultural Water Management. 64: 213–232.

 مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های علمی- پژوهشی داخلی

5-   فولادمند، ح. ر. 1385. پیش‌بینی بارندگی روزانه و سالانه و تعداد روزهای بارانی در سال با استفاده از زنجیر ماركوف در یك منطقه نیمه خشك. مجله علوم كشاورزی. (پذیرفته شده برای چاپ).

6-   فولادمند، ح. ر. 1386. بهبود تخمین منحنی مشخصه آب خاك با استفاده از منحنی دانه‌بندی و چگالی ظاهری خاك. مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی. 11(3): (پذیرفته شده برای چاپ).

7-   فولادمند، ح. ر. و ع. ر. سپاسخواه. 1385. تجزیه و تحلیل حساسیت مدل بیلان آب خاك برای انگور دیم در ریزحوضه‌های كشت. مجله علوم كشاورزی. (پذیرفته شده برای چاپ).

8-   فولادمند، ح. ر.، ع. ر. سپاسخواه و ج. نیازی. 1383. تخمین منحنی مشخصه آب خاك با استفاده از منحنی دانه‌بندی و چگالی ظاهری خاك. مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی. 8(3): 1-13.

9-   فولادمند، ح. ر.، ج. نیازی، ه. كشاورزی شیرازی و ل. جوكار. 1385. اثر متقابل مقادیر مختلف آب آبیاری و ازت بر عملكرد گندم. مجله علوم كشاورزی. (پذیرفته شده برای چاپ).

10-  نیازی، ج. و ح. ر. فولادمند. 1385. دور و نیاز آبیاری سه رقم مختلف كلزا در منطقه زرقان استان فارس. مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی. 10(3): 71-82.

11-  نیازی، ج.، ح. ر. فولادمند، س. ح. احمدی و ژ. وزیری. 1384. نیاز آبی و ضریب گیاهی گندم در منطقه زرقان استان فارس. مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی. 9(1): 1-8.

12-   Fooladmand, H. R., and A. R. Sepaskhah. 2005. Evaluation and calibration of three evapotranspiration equations in a semi-arid region. Iran-Water Resources Research. 1(2):1-6.

کار تحقیقی :

طرح‌های پژوهشی دانشگاهی

تعیین فراوانی و دوره بازگشت موسم‌های خشك ماهانه در منطقه عمومی مرودشت (دانشگاه آزاد مرودشت)

طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی

استفاده از زنجیر ماركوف برای تعیین دوره بازگشت موسم‌های خشكی و پیش‌بینی احتمالاتی ماهانه و فصلی تغییرات حالت‌های چهارگانه وقوع روزهای تر و خشك به یكدیگر  (مطالعه موردی: استان فارس) (شركت سهامی مدیریت منابع آب وابسته به وزارت نیرو، در دست اجرا).


نوشته شده توسط: دکتر حمید رضا فولادمند | آخرین ویرایش:جمعه 9 آذر 1386 | نظرات()